Інформація для Клієнтів, які належать до захищеної категорії згідно із Законом України “Про споживче кредитування”

Читається за 3 хв

Споживач, який належить до захищеної категорії та має бажання на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування припинити взаємодію з ТОВ “МУЛЬТІКРЕДИТ” (далі – Товариство) щодо врегулювання простроченої заборгованості, близькі особи споживача, представники, спадкоємці, поручителі або майнові поручителі повідомляють Товариство про таке волевиявлення та про належність споживача до захищеної категорії за допомогою будь-якого засобу комунікації:

– шляхом направлення листа поштою за адресою: 04052, м. Київ, вул. Глибочицька будинок 40 , корпус літ. Н-П, офіс 30

– звернувшись на електронну адресу [email protected]

– звернувшись за номером телефону гарячої лінії: 0 800 200 001

з наданням копій підтвердних документів про належність споживача до захищеної категорії.

Підтвердними документами про належність споживача до захищеної категорії є:

  • для військовослужбовців Збройних Сил України, інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, – підписана командиром (начальником, керівником) або особою, яка його заміщує, відповідного структурного підрозділу, в якому проходить службу такий військовослужбовець, або керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою довідка за формою, встановленою Законом України «Про споживче кредитування». Допускається складення довідки рукописним способом;

Додаток 2

до Закону України

“Про споживче кредитування”

ДОВІДКА

від ___ ________ 20___ року

про належність до захищеної категорії

Видана ________________________________________________________________.

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

Довідку видано для пред’явлення відповідно до Закону України
“Про споживче кредитування”.

Командувач/командир/керівник ___________________________ (прізвище, ініціали)

(підпис)

М.П.

  • для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби, – посвідчення інваліда війни;
  • для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли, – посвідчення члена сім’ї загиблого;
  • для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, – інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти.

Товариство невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення про бажання споживача припинити взаємодію та про його належність до захищеної категорії з копіями підтвердних документів про належність споживача до захищеної категорії, припиняє взаємодію з таким споживачем. Крім цього Товариство припиняє взаємодію з близькими особами такого споживача, його представниками, спадкоємцями, поручителями, майновими поручителями або третіми особами, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію, близькими особами споживача, його представником, крім взаємодії з представником, який не є близькою особою такого споживача, третіми особами, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію.

Важлива інформація!

Споживач, який втратив належність до захищеної категорії, зобов’язаний повідомити про це у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня втрати належності за допомогою будь якого засобу зв’язку:

– шляхом направлення листа поштою за адресою: 04052, м. Київ, вул. Глибочицька будинок 40 , корпус літ. Н-П, офіс 30

– звернувшись на електронну адресу [email protected]

– звернувшись за номером телефону гарячої лінії: 0 800 200 001

Після отримання повідомлення споживача про втрату належності до захищеної категорії або відповіді на запит із зазначенням, що споживач не належить до захищеної категорії Товариство має право відновити взаємодію за власною ініціативою із таким споживачем, його близькими особами, представником споживача, третіми особами, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію.